Please enter your email:

Kila nafasi 1:15. Kwa kilo nafasi umepewa majibu manne hapo. Chagua
jibu lifaao kati ya yale ulivopewa.
…1…kuridhisha kwa…2…mpya, waliozoea kula vya bure na…3…mali ya umrna wameanza
kujipata…4…Maafisa…5…wamefikishwa mahakamani au…6…kufunguliwa…7… . Si ajabu kumpata mmoja wao a.k dal kuwa…8…lake linalengwa nakina Muigai.Wanaopenda kuhepa…9…mrefu wa sheria wajue kuwa …10…ki motoni. Mwenzako akinyolewa …11…tia maji. Elimu…12… . …13… rnkubwa mzazi anaweza kumwachia …14…. Nasi wana tunapaswa…15… tufaidike somoni.

NUMBER 1.

 
 
 
 

NUMBER 2.

 
 
 
 

NUMBER 3.

 
 
 
 

NUMBER 4.

 
 
 
 

NUMBER 5.

 
 
 
 

NUMBER 6.

 
 
 
 

NUMBER 7.

 
 
 
 

NUMBER 8.

 
 
 
 

NUMBER 9.

 
 
 
 

NUMBER 10.

 
 
 
 

NUMBER 11.

 
 
 
 

NUMBER 12.

 
 
 
 

NUMBER 13.

 
 
 
 

NUMBER 14.

 
 
 
 

NUMBER 15.

 
 
 
 

Kutoka swali la 16 chagua lipi sahihi.
16. Ng’ ombe ni kwa zizi,…………. ni kwa ndege

 
 
 
 

17.Meno hushikiliwa na nyama zinazoitwa

 

 
 
 
 

18. Chagua sentensi ambayo ni sanifu.

 
 
 
 

Andika kinyume cha:-
19. Saibu amemfuta kapera,

 
 
 
 

20. Maziwa, mate, machozi na maji yako katika
ngeli ya

 
 
 
 

Tegua kitendawili
21.Afahamu kuchora lakini hajui achoracho ni

 
 
 
 

Chagua kiashirishi kisisitizi katika sentensi hii
22.Mwalimu alitumia kitabu kiki hiki.

 
 
 
 

23. Ni kihusishi kipi cha “katika” kinachomaanisha ndani ya?

 
 
 
 

24. Chagua nomino katika sentensi ifuatayo
Aliingia nyumbani na akawasha Moto

 
 
 
 

25.Haraka haraka haina

 
 
 
 

26.Kisawe cha neno ndoto ni:-

 
 
 
 

27. Mtu anayewakilisha nchi yake katika nchi
ingine huitwa

 
 
 
 

28. Ni sentensi ipi iliyo sahihi kisarufi.

 
 
 
 

29. Mkate ulipoliwa Juma………….. aiikuwa.

 
 
 
 

30. Jaza pengo kwa
Chai tuta…….. pika sisi.

 
 
 
 

Soma habari kasha jibu maswali 31-40.
Wanafunzi hujikuta katika udhia punde tu wapatapo matokeo yao ya mtihani ‘a mwisho wa
mwaka. Hii inatokana na kushindwa kuzoa alarna walizokuwa wametazanaia.
Alama zenyewe hukosekana mara tu mwanafunzi anapoanza kupuuza somo Fulani. Kuseliia kweli, lazima mwanafunzi afaulu katika kila somo kumwezesha kupasi masomoni.
Somo ambalo huwavuj a moyo baadhi ya wanafunzi ni somo la uraia na ndini. Wanafunzi wapaswa kueiewp.,kuwa nclilo soma ambalo hufanya kupasi kuwe nad,ra iwapo hawatajitolea aalj na uvuxnba. Yainpasa wanafun zi awe na nia madhumunit ya some lolote alisomalo: Isitoshe, mwanafunzi huenda akafeli kwa kutokuwa rrn-vad ilifu.
Some la Kiswandi hukumbwa sana na tatizo la mwanafunzi kushindwa kusoma na kuelev aai tatizo kubwa ni ugonj wa wa uzembe na tmoigoiwa kutohimiza moyo uwe na tabia na •azoea ya us ol-na WanaPanzi wapaswa kutembelea maktaba za shule zao mara kwa mara.
Katika some is Kiswahili, wanafunzi wapaswa kuvisoma vitabu vya mashairi vitakavyowav, ezesha kuamsha uwezo wao wa kufikilia na kwa kufanya hi o, wataweza kuzoaalarna watazamiazo. kwan i m t aka cha mvunguni i sharti ainame.

31. Kulingana na taarifa, wanafunzi wengi hujikuta
katika udhia.Nini maana ya udhia?

 
 
 
 

32. Kwa nini wanafunzi wengi hushindwa tom. kuzoa walizokuwa wametazamia?

 
 
 
 

33. Kitu gani ambacho huwavunja wanafunzi wengi moyo?

 
 
 
 

34. Mwanafunzi apaswa kujitolea kwa udi na
uvumba. Userni huu unarnaanisha nini?

 
 
 
 

35. Kisawe cha neno madhumuni kama
lilivyotumika ni:-

 
 
 
 

36. Kulingana na ufahamu, ni tatizo lipi kubwa
linalokumba somo la Kiswahili?

 
 
 
 

37. Kumwezesha mwanafunzi kupasi. apaswa
kutembelea:-

 
 
 
 

38. Vitabu vya mashairi viva manufaa yapi kwa
mwanafunzi kulingana na taarifa?

 
 
 
 

39. Methali”Mtalca cha ravunguni sharti ainame”
imetumika kaitka taarifa. Taja methali nyingine yenye maana sawn.

 
 
 
 

40. Kwa ujumla, taarifa hii inatuhimiza:-

 
 
 
 

soma habari ifuatavo kisha riiibu maswali 41-50.

Siku ilikucha vibaya kwa mvua..ngurumo na makelele ya umeme. Kwa half hii, kila rnahluki alilazimika kuenda kulala awali ya saa ya kawaida.
Mmuliko mmoja ulipenya nyurnbani mwangu, mkawa rnweupe kama kwamba na ya umeme. Dakika ile ile nilisikia mnazi ulioko uani ukianguka na mbele barazani kitu kili chunga chunga na kuchacharika. Nilituhumu kwamba kitu hicho kilikuwa kikibari mvua. Dhana zangu ziliniambia kuwa ni nyarnaume mawindoni. Basi nilijifunika gubigubi na kulala fofofo.
Asub u hi yake kulikuwa shwali na kutulivu. Nalo jua lilikuwa kali licha ya kuwa saa mbili na nusu nil ipo amka. Nilipofungua mlango niliona nyama kubwa imening’ inia mlangoni. Pale pale nilifunga mlango kwa hofu na kuduwaa. Nilidhani ni simba kama nilivyokisia jana usiku. Halafu nikafafanua jinsi niliNyomwona tena, nikaktimbuka nilimwonaakiwa na hatamu na saruji. Nikajua kwamba hakuwa sirnba ila binadamu.
Nikafungua mlango tena na mnyama huyo akanilaki kwa huzuni. Kisha nikaona macho yake katika mauti. Kwa kuwa nilikuwa karibu na barabara, msafiri huyo alikuwa akitaka kujikinga mvua alipogongwa na radi.
Ana kweli yake ilikuwa bahati mbaya kwa kupata mauti yake.

41. Kwa nini watu walienda kulala mapema?

 
 
 
 

42. Mvua, ngurumo na makelele ya umeme yalitokea wakati gani?

 
 
 
 

43. Mmuliko uliopenya nyurnbani mwa msemaji ulikuwa wa

 
 
 
 

44. Ni kitu gani kilichoanguka?

 
 
 
 

45. Mnyama aliyekuwa barazani pa msemaji alikuwa

 
 
 
 

46. Msemaji alilala fofofo kwa sababu

 
 
 
 

47. Ni nini ilimwambia kuna mnyama?

 
 
 
 

48. Maiti iliyoonekana pale uani ilikuwa ya nini?

 
 
 
 

49. Kwa nini msemaji alifunga mlango kwa hofu?

 
 
 
 

50. Kichwa kizuri cha habari hii ni

 
 
 
 

Question 1 of 50